Hvordan realisere drømmene dine

Hvordan realisere drømmene dine

Skrevet av Ulrik Heger, forfatter av boka «Verden er magisk!». Les mer på hans blogg magisk.blogspot.com.

Det jeg skal snakke om nå, er basert på mine opplevelser og betraktninger om hvilke faktorer som gjør oss i bedre stand til å realisere drømmer (med faktorer så mener jeg handlinger og tenkemåter).


Vedtatte sannheter er ofte av en slik art at de er så innlysende, at nesten ingen setter spørsmålstegn ved dem. Heldigvis har det vært noen modige og nysgjerrige individer som opp gjennom historien har gjort dette. Det har i noen tilfeller ført til en revolusjon i måten vi oppfatter, tenker, og handler. (Les om tullingen, red.anm.)

I slike perioder kan hele samfunnet forandres på noen få tiår, ved at normer, sosiale og politiske strukturer og kunst endres drastisk. De som blir født etter at en slik omveltning har funnet sted, kan ikke forestille seg hvordan det var å leve under den gamle tenkemåten.

Et eksempel på et slikt paradigmeskifte var da Copernicus beviste at jorden gikk rundt solen og ikke omvendt. Det rokket ved idéen om jorden og menneskets eksistens som sentrum i universet. En annen omvelting var den franske revolusjon, hvor datidens sosiale virkelighet brøt sammen og de demokratiske ideene ble født.

Også i dag foregår det en revolusjon i det stille som forhåpentligvis vil endre på vår virkelighets oppfatning i tilsvarendre grad. Det er mye som tyder på at vår bevissthet ikke eksisterer som et separat fenomen inne i kraniet vårt.

Både subjektive beretninger innen mystisime og religion, men også objektive eksperimenter, indikerer at vår bevissthet i mye større grad er forbundet til verden «der ute». Noen går til og med så langt som å hevde at det er bevissthet som gir form til den materielle verden og ikke omvendt.

Uendelig potensial

Slik jeg ser det, er bevissthet et fenomen som best kan beskrives som et uendelig potensial. Hvor stopper eller begynner fantasien? Det interessante er at vi finner igjen et lignende konsept igjen i fysikk. Der snakker man om også et uendelig potensial i form av nullpunkts energi/kvantefluktuasjoner, som gir form til den fysiske verden.

Kanskje er det slik at kvantefluktuasjoner og bevissthet bare er to ulike betegnelser for det samme fenomenet? Det betyr at man kan betrakte materien rundt oss og våre individuelle tanker som en slags virvelstrøm. Spørsmålet som da reiser seg er hvorvidt disse virvelstrømmene kan «styre seg selv», eller om de er prisgitt bevegelsene til resten av «havet»?

Jeg tror ikke på enten-eller løsninger. Som med alt annet i universet, tror jeg derfor at svaret på dette spørsmålet kun har et paradoksalt svar og det er at det befinner seg et sted mellom disse to ytterpunktene. Vi har både fri vilje, men vi blir også styrt av omverden. Spørsmålet vi da bør stille oss selv er: hva kan vi eventuelt gjøre for å få et større innslag av vår vilje inn i hverdagen?

Hvordan realisere drømmene dine

Det jeg skal snakke om nå, er basert på mine opplevelser og betraktninger om hvilke faktorer som gjør oss i bedre stand til å realisere drømmer (med faktorer så mener jeg handlinger og tenkemåter).

Jeg mener faktorene er fornuftige uavhengig om man tror på den foregående diskusjonen om at vår bevissthet er direkte tilknyttet verden, eller om bevissthet utelukkende har nevrofysiologisk forklaring.

Jeg tror at dersom man bevisstgjør seg disse ni faktorene som jeg har definert under, så vil man bli i stand til å komme inn i en tilstand av flyt. Det som kjennetegner en slik tilstand er at ting faller på plass nesten av seg selv.

Jeg tror også det er mulig å raffinere og jobbe med denne prosessen slik at den blir en mer effektiv og naturlig del av hvem man er.

Denne prosessen tar aldri slutt og den kan forbedres gjennom å:

1. FINN DITT SENTER

Et senter er ett nullpunkt. Dersom vi legger den vitenskaplige forklaringsmodellen til grunn, så finnes det ikke et eneste nullpunkt i hele universet. Istedenfor gjennomsyres universet av et uendelige potensial som vi finner når vi nærmer oss nullpunktet. Jeg ser ingen grunn at denne sannheten ikke også gjelder oss. Det betyr i så fall at når vi søker innover i oss selv, inn mot vårt senter, så beveger vi oss mot et nullpunkt.

Hvis dette bildet er korrekt, så betyr det jo mer sentrerte vi blir, desto bedre tilknyttet blir vi til universets uendelige potensial. Det betyr at første steg mot å realisere drømmer ligger i å forsterke forbindelsen til sitt indre, stillheten, tomrommet der alt er mulig.

Dette nullpunket kan illustreres som orkanens øye.

De fleste av oss befinner oss imidlertid ute i virvelstrømmen hvor vi forsøker å henge tritt med en stressende hverdag. Sunn fornuft tilsier at da har vi ikke særlig stor påvirkningsevne. Dersom vi er stresset, deprimert, bekymret osv, så tappes vi for energi ved at det blir vanskeligere for oss å finne frem til å hente ut potensialet i stillheten/tomrommet.

I senter vil vi kunne finne svar på alle livets utfordringer fordi vi alltid sitter med løsningen på problemene våre selv. Derfor er det viktig at vi lærer oss teknikker for å finne tilbake til stillheten. En enkel måte å gjøre det på er gjennom pusten. Den forbinder oss alltid til nuet og til kroppen vår.

2. FINN DRØMMEN(E)

Hvorfor er noen i stand til å oppfylle drømmene sine mens andre ikke? Jeg tror det har sammenheng med at mange er flinkere til å vite hva de ikke vil ha. Ettersom vår bevissthet har en direkte effekt på verden rundt, så betyr det at jo mer vi fokuserer på at det ikke skal skje, jo større blir sjansen for at nettopp det skjer.

Jeg tror derfor det er enormt viktig at vi lærer oss å finne vårt senter slik at vi kommer nærmere oss selv og vår indre stemme. På den måten kan vi lettere finne ut hva vi virkelig ønsker ut av livet. Få målene og drømmene dine til å resonere med ditt indre.

Alt handler om å finne frem til lidenskapen, det du ønsker å gjør uten tanke på noe annet mål enn at aktiviteten i seg selv gir deg glede. Indre lykke er drivstoffet til suksess fordi det skaper en kraftigere intensjon og dermed en større påvirkningsevne.

Drømmer liker ikke å vente, Vi bør foreta valg og handlinger som binder oss sammen med drømmen og fører til at den nærmer oss. Jo lengre vi venter, jo mindre blir sjansen. Så enkelt er det!

Det betyr ikke at vi ikke samtidig må være tålmodige. Naturen bruker tid på å utvikle en plante. Jordforhold, lys, temperatur osv må være riktig for at planten skal vokse. Det samme gjelder drømmene våre. Vi må skape fundamentet for at drømmene våre skal kunne bli virkelige ved å jobbe kontinuerlig.

3. TRO

Det ligger ikke noe noe energi eller intensjon i håp! Vi må derfor lære oss å tro. Selv om du ikke ser hvordan drømmen skal kunne bli til, tro at det er mulig. Hvis universet består av et uendelig potensial, så virker det ulogisk at det ikke skal være i stand til å virkeliggjøre drømmene våre.

Jobb derfor mot å realisere drømmen. Dersom vi ikke forsøker å manifestere det potensialet som finnes i oss, så blir vi ut av ”tune” med universet. Universet handler om å manifestere.

4. LAG EN PLAN (VISUALISÉR)

Alle bedrifter gjør det, hvorfor ikke du? Se for deg en årsaks-sammenheng som binder deg mot målet. Toppidretsutøvere benytter ofte visualiserings-teknikker. En vinner må føle og tro at de er en vinner. Jeg tror det samme gjelder for alle typer drømmer. Forskning viser at det ikke er noe forskjell for hjernen å visualisere at man gjør noe, som at man faktisk gjør det. Det er de samme områdene i hjernen som blir aktivert i begge tilfellene.

Et annet viktig poeng er at jeg tror ikke vi kan kan basere drømmen vår utelukkende på tro selv om det er viktig. Jeg tror det må finnes elementer som binder troen og drømmen sammen med en sannsynlig årsak-virkning sammenheng. Det betyr for eksempel at jeg aldri vil bli president i USA, uansett hvor mye jeg enn måtte tro at det er mulig.

5. VÆR I NUET

Som med alt annet i universet, må vi alltid forsøke å balansere to motstridene men komplementære prinsipper. På samme måte som å tro på drømmen ikke er nok i seg selv, vi må også ha en plan, så er det nødvendig å fokusere på å være i nuet samtidig som vi har en plan.

For å kunne sentrere oss og leve mer i nuet, kan vi ikke bruke for mye tid og krefter på å analysere hva som gikk galt. Lær av dine feil og prøv heller å fokusere på hva du skal gjøre riktig neste gang.

Å være i nuet betyr også at vi ikke kan bli for målfokusert. Det er minst like viktig å få fokus vekk fra målet og deg selv, og fokusere på øyeblikkene som leder opp mot målet. Nyt hele prosessen, alle opplevelsene, motbakkene og medgangen mot drømmen.

Det å være i nuet handler om å gi rom for spontanitet og flyt. Kom deg ut av komfortsonen din. Nyskapning finnes alltid på ytterkanten av kaos. Lær deg å slippe kontrollen og se hva som skjer. Vi er aldri i stand til å se hele kjeden av årsak-virkning som leder oss mot drømmen. La derfor naturen gå sin gang ettersom den alltid gjør ting på den enkleste måten.

6. BLI EN FLINK NAVIGATØR

Når vi skal orientere oss rundt på kloden, trenger vi enten en GPS eller lengde og breddegrader. Det er allikevel ikke de eneste målene vi trenger for å finne frem i verden. Vi er og avhengig av vårt rasjonelle og intuitive sinn.

I dag er samfunnet veldig fokusert på å utdanne oss til å bli rasjonelle individer, ikke intuitive. Det betyr at vi i stor grad mangler en viktig funksjon for å kunne orientere oss i verden. Intuisjon snakker som kjent gjennom følelsene, gjennom andre i form av symbolsk språk og gjennom situasjoner. Noen ganger vil det stoppe deg og advare deg mot å foreta enkelte valg, andre ganger gi deg inspirasjon og ny innsikt.

Det er og mulig å trene seg opp til å ha indre samtaler med intuisjonen sin. Neil Donald Walsh og Jon Schau er eksempler på mennesker som har utviklet en særdeles god indre dialog. Kunnskapen og visdommen de har tilgang på har vi alle sammen, det handler bare om å begynne å finne sitt senter og lytte.

Etter hvert vil man finne frem til en stemme som man også kan prate med. Hvis dette høres far out ut, så tenke på at det finnes utallige eksempler på at kjente vitenskapsmenn og toppledere benytter en stor grad av intuisjon. De vet også en ting til, og det er at man skal være tålmodig. Dersom du ikke finner frem til stemmen, så vent med vanskelige beslutninger, ikke tenk på dem, så vil svaret komme av seg selv plutselig

Det er viktig å være klar over at intuisjon ikke bare handler om at vi må være oppmerksomme på vår indre stemme. Den kan også snakke til oss i form av situasjoner, personer, ting som eksisterer i den ”objektive” verden. Dette kalles ofte for synkronisering, hvor hendelser i den «objektive» verden gir en meningsfull sammenheng med vår indre subjektive som som går utenfor vanlig årsak-virkning.

Vi må og teste ut disse signalene ved å sette frem hypoteser, utfør og se resultatet. Det er den eneste måten vi lærer på. Min erfaring er at når man bestemmer deg for å følge disse ledetrådene og mulighetene som byr seg i synkroniserte hendelser, så opplever man at andre ting faller på plass av seg selv. Det gjør det hele morsommere så man blir mer og mer bevisst, og dermed går det også lettere.

7. UTVIKLE OMTANKE

Det finnes ikke et eneste atom i universet som ikke er tilknyttet alt annet ettersom både tid, rom, energi og materie har sitt utspring fra universets begynnelse. Hvis vi kan enes om at alt til syvende og sist består av det samme grenseløse potensialet, så innebærer det at det heller ikke er noen forskjell på oss mennesker.

Akkurat slik en vanndråpe fra Oslofjorden ikke er mer spesiell enn en fra Atlanterhavet.

Ut i fra dette prinsippet følger det at vi må forsøke å vise like mye omtanke for andre, som vi evner å gi oss selv. Er det noe som forener de ulike verdensreligionene så er det nettopp det at vi hele tiden må tilstrebe å utvikle vår omtanke for andre. Det er interessant å merke seg at dette ikke bare en åndelig og religiøs sannhet, men det kan også bevises matematisk.

Den amerikanske matematikeren John Forbes Nash, som det også er laget en film om («A Beautiful Mind»), mottok nobelprisen i økonomi da han beviste at: det beste utfallet av en gitt situasjon med to eller flere individer, er at de må handle ut fra egen interesse men også ut fra hva som er best for gruppen som helhet. Kun ved å ta med i betraktning hvordan dine valg påvirker andre, kan du oppnå mest mulig.

Det betyr i klartekst at det lønner seg å vise omtanke for andre.

Dersom alt er ett, må vi forsøke å tenke og handle deretter. Dersom vi kun handler ut i fra egeninteresse, så kan vi godt klare å virkeliggjøre drømmene våre, men vi ender opp med et sub–optimalt utfall fordi vi går i mot universets grunnleggende natur. Det betyr at vi blir mindre lykkelig enn det som er mulig.

Det er og viktig å ta med seg at ved å ta hensyn til andre, åpner man opp for synergier som man ikke ville forutsett. Da er vi tilbake til nødvendigheten av å gi rom for spontanitet og flyt.

8. BALANSE

Jeg tror at universet tenderer mot balanse og harmoni, og det inkluderer også oss og våre drømmer. Vi kan utnytte dette prinsippet, sammen med universets uendelige potensial, til å skape balanse og harmoni mellom vår indre subjektive verden og den objektive verden.

Balanse handler derfor blant annet om at man må ha tro samtidig som man må ha en plan. Være i nuet samtidig som man må ha en plan. Være rasjonell samtidig som man er intuitivt. Tenke på å oppfylle sine egne drømmer samtidig som man også forsøker å hjelpe andre å gjøre det samme.

Med tanke på å oppfylle drømmer tror jeg også det er viktig å være distanserte i forhold til det vi begjærer, slik at vi ikke skaper ubalanse i potensialet. Vi skaper en ubalanse dersom vi vektlegger oss selv, ting eller andre forhold i den eksterne verden i for stor grad.

Samtidig må vi gjøre alt i vår makt, helt ned til den minste detalj for å forsøke oppfylle det vi drømmer om. Alt handler om å finne den rette balansen i alle av livets fasetter .

9. HJERNEVASK DEG SELV

I vinter så mange Harald Eias «hjernevask» som tok opp diskusjonen mellom en genetisk basert forklaring og en kulturell forklaring på mennesket og dets adferd. Slik jeg ser det så finnes det en tredje mulighet, og det er å være sin egen hjerneprogramerer!

Vi er den vi er på grunn av vårt genetiske arvemateriale, kulturen og de sosiale rammen vi er oppvokst i og som en følge av de valgene vi har tatt i årenes løp.

Spesielt det med at våre valg er med på å definere hvem vi er, er meget spennende. Hjernevask ønsket å fremstille valgene våre først og fremst som en konsekvens av vårt genetiske arvematerialet og en liten dose med kultur. Jeg mener at begge disse faktorene spiller inn, men at det finnes en unik del av oss selv som er i stand til å fatte valg uavhengig av genetikk og kultur.

Dersom vi finner frem til vårt senter, finner ut hva og hvem vi virkelig er og hva vi ønsker ut av livet, så åpner vi opp for at vi kan ta kontroll over vår egen bevissthetsutvikling. Dette krever tålmodighet, trening og disiplin. Men det er fullt mulig å trene opp sinnet til å bryte gamle tankebaner, for på den måten gi både vårt ubevisste og vårt bevisste jeg en ny retning, et nytt fokus.

Innen fagfeltet nevrolingvistisk programmering (NLP) snakker man om å forsterke tankebaner. NLP har som utgangspunkt at hjernen består av milliarder av hjerneceller hvor hver enkelt celle har tusenvis av forbindelser til andre hjerneceller. Dette nettverket er i konstant utvikling ved at det hele tiden dannes nye forbindelser mellom hjerneceller og andre slettes. Ved å kontinuerlig repetere og praktisere tankemønstre og adferd, danner man nye fysiske forbindelser i hjernen på samme måte som når man går opp en sti.

Praktiske øvelser man kan gjøre er for eksempel å bestemme seg for å ikke høre på hva sinnet ditt forteller deg. Når du får negative tanker, hent frem en positiv mantra og si at du ikke tror på dine egne tanker. Husk at alle ting alltid har to sider. Vi har derfor alltid et valg i hvordan vi ønsker å betrakte verden.

Noe av nøkkelen til å realisere drømmer ligger derfor i å endre vår oppfatning av hva som er mulig. Vår virkelighetsoppfatning, tro og forventinger skaper virkeligheten vår. Dersom vi endrer oppfatning endres også verden. Det valget har vi alltid! Så enkelt er det.

AVSLUTNING

Drømmerealisering som en prosess beskrevet i de ni punktene over vil aldri følge en helt logisk og lineær sekvens. De vil heller aldri stå helt i samsvar med hva vi forventet, men de kan komme veldig nærme. Jeg tror det igjen er avhengig av hvor dyktig man er på å jobbe med sinnet, slik at man fokusere intensjon og handling på en slik måte at fluktuasjonene lettere kan plukke opp det vi drømmer om å manifestere.

Drømmerealisering handler derfor i stor grad om å bevisstgjøre oss hvilke uendelige muligheter som finnes inne i oss selv. Det handler også om å bevisstgjøre oss hva vår våkne selvbevissthet tanker, ettersom tro, håp og drømmer blir plukket opp av underbevisstheten og formidlet inn i universet. Cluet er derfor å bygge opp en bedre dialog med vår underbevissthet slik at vi kommer nærmere universets grenseløse potensial.

Jo flinkere du blir på fokusere å intensjonen og finne balansen, jo bedre og raskere vil fluktuasjonene kunne manifestere, og dette vil du merke som en økt følelse av flyt, glede og synkronitet i hverdagen.

 

Ulrik Heger har en bachelor i økonomi og en master i internasjonal ledelse. Ulrik jobber til daglig som senior buyer i Aker Kværner og holder foredrag ved siden av. Boka «Verden er magisk!» er en populærvitenskapelig bok med filosofiske undertoner. Heger presenterer et åndelig verdensbilde basert på hva vitenskapen har kommet fram til om bl.a. kvantefysikk og bevissthet. Vi ser at vitenskapen ikke kan forklare alt…

Stengt for kommentarer.